Centralne Laboratorium Drogowo-Kolejowe
Sp. z o.o.

Zakres badań

Badania laboratoryjne kruszyw i mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie
Skład ziarnowy metodą przesiewania, PN-EN 933-1;
Wskaźnik piaskowy SE, PN-EN 933-8;
Wskaźnik płaskości, PN 933-3:2012;
Wilgotność optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej kruszywa met. Proctora, PN-EN 13266-2;
Odporność na rozdrabnianie metodą Los Angeles, PN-EN 1097-2;
Odporność na ścieranie (Mikro-Deval), PN-EN 1097-1;
Mrozoodporność, PN-EN 1367-1;
Gęstość i nasiąkliwość, PN-EN 1097-6:2013-11;
Wskaźnik CBR, PN-EN 13286-47;
Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej PN-EN 933-5;
Projektujemy i badamy mieszanki kruszyw związane hydraulicznie wg PN-EN 14227: 1-5 oraz WT-5.