Centralne Laboratorium Drogowo-Kolejowe
Sp. z o.o.

Zakres badań

Badania laboratoryjne gruntów
Proctor PN-B-04481 i PN-EN 13286-2;
Skład granulometryczny, PN 933-1; PN-B-04481 oraz met. laserowa;
Wskaźnik wodoprzepuszczalności, PN-55/B-04492;
Wskaźnik nośności wnoś, CBR, PN-S-02205;
Pęcznienie liniowe, PN-S-02205;
Wskaźnik piaskowy, PN-EN 933-8;
Zawartość części organicznych, PN-B-04481;
Kapilarność bierna, PN-B 04493:1960;
Wytrzymałość na ściskanie gruntu stabilizowanego, PN-S-96012;
Mrozoodporność gruntu stabilizowanego spoiwem;
Granica płynności i plastyczności, PN-B-04481 ISO/TS 17892-12;
Oznaczenie wilgotności, PN-B-04481;
Ocena jakości gruntów pod względem wysadzinowości;
Ocena jakości gruntów do nasypów, PN-S-02205;
Recepty laboratoryjne na stabilizacje gruntów;
Badania kąta tarcia wewnętrznego i spójności PN-B-04481.